fbpx

Metoda HIFU

Zalety metody HIFU

Wyniki odległe, piętnastoletnie, pokazują wysoki odsetek wyleczeń 83-87%, niski poziom powikłań oraz zachowanie dotychczasowej jakości życia pacjenta.
Zabieg HIFU nie naraża Pacjenta na poddanie się długiej i skomplikowanej operacji chirurgicznej oraz przedłużonej rekonwalescencji; podczas zabiegu nie jest stosowane żadne promieniowanie jonizujące.

Olbrzymią zaletą technologii HIFU jest niskie narażanie pacjenta na efekty uboczne, jak również możliwość powtórzenia zabiegu w przypadku nawrotu choroby.

Na uwagę zasługuje możliwość wykonania zabiegu HIFU po uprzednim zabiegu radioterapii, brachyterapii czy prostatektomii radykalnej.

 

Do zasadniczych zalet procedury należą:

  • HIFU powoduje mniej efektów ubocznych niż metody konwencjonalne
  • HIFU to nie radioterapia – brak jej wszystkich niedogodności związanych z napromieniowywaniem
  • HIFU to metoda małoinwazyjna
  • HIFU nie wymaga długiego pobytu w szpitalu
  • Metoda HIFU może skutkować wydłużeniem oporności pacjenta na nowotwór.

 

Metoda HIFU w porównaniu do radioterapii z pól zewnętrznych

Specjaliści ze Szptiala Edouard Herriot (Lyon, Francja) porównali zastosowanie metody HIFU oraz radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT) u pacjentów z nowotworem prostaty zlokalizowanym miejscowo.

Udało się włączyć do badania 190 pacjentów, którzy mieli porównywalne wyniki PSA oraz wskaźnik Gleason przed rozpoczęciem leczenia. Pacjenci ci byli leczeni między 2000 a 2005 rokiem. Pięcioletni odsetek przeżycia wolnego od progresji choroby nie różnił się znacząco w obserwacji po zastosowaniu metody HIFU czy radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT).

Wdrożenie leczenia paliatywnej hormonoterapii było znacząco częstsze u pacjentów, których leczono radioterapią co wskazuje na przewagę metody HIFU w leczeniu raka stercza.

Po upływie 7 lat obserwacji po leczeniu parametry przeżycia specyficznego dla choroby i przeżycie wolne od przerzutów wynosiły 87%, 100%, 100 % dla HIFU i 99%, 100% i 98% dla radioterapii EBRT (p=0.043, 0.932, 0.941).

Źródło:
Crouzet S, Chapelon JY, Rouviere O, et al. Whole Gland ablation of localized prostate cancer with high-intensity (2013).

 

Porównanie zabiegu radykalnej prostatektomii laparoskopowej z metodą HIFU

Zespół urologów z Francji dokonał porównania tradycyjnej metody leczenia raka prostaty - zabiegu radykalnej prostatektomii (również metodą laparoskopową) z metodą HIFU, u pacjentów z nowotworem zlokalizowanym miejscowo.

Porównano 588 pacjentów, którzy mieli podobny poziom współczynnika Gleasona, poziom PSA oraz stan kliniczny. Średnia wieku leczonych metodą operacyjną wynosiła 61 lat, a poddanych leczeniu metodą HIFU 65 lat. Co prawda siedmioletnie przeżycie bez zastosowania ratującej radioterapii było niższe u pacjentów, u których zastosowano leczenie metodą HIFU niż prostatektomię radykalną, ale co ważne, wskaźnik pięcioletniego przeżycia wolnego od wznowy nowotworu w przypadku leczenia wznowy po pierwotnej terapii radioterapią był korzystniejszy w grupie leczonych metodą HIFU niż u pacjentów po zabiegu prostatektomii radykalnej (91% versus 75% , p:0.014).

W oparciu o dziewięcioletnie obserwacje stwierdzono, że obydwie metody leczenia dają podobne efekty terapeutyczne, na poziomie 90%.

Podstawowym sposobem leczenia raka stercza ograniczonego do narządu na świecie jest nadal prostatektomia radykalna, wykonywana metodą laparoskopową czy też klasyczną. Są jednak pewne grupy pacjentów, u których można rozważyć inne metody leczenia, których urazowość lub profil powikłań jest łagodniejszy od znanych powikłań leczenia operacyjnego.

Bardzo ciekawe i cenne są wyniki dobrze zaprojektowanych badań naukowych dotyczące porównania wyników leczenia różnymi metodami. Badani są w nich pacjenci o bardzo podobnych parametrach choroby (matched pairs). Pozwala to na zobrazowanie w sposób porównawczy jakie są możliwe korzyści każdej z metod w zakresie ocenianych parametrów.

Porównanie wyników leczenia raka stercza, po prostatektomii i po metodzie HIFU, pokazuje co prawda mniejszą radykalność leczenia metodą HIFU, ale za to zaobserwowano korzystniejsze wyniki w przypadku leczenia wznowy miejscowej radioterapią po pierwotnej terapii HIFU, aniżeli w przypadku leczenia tą samą metodą wznowy po prostatektomii. Co istotne, po 9 latach obserwacji parametry przeżycia specyficznego dla choroby i przeżycia wolnego od przerzutów były podobne dla obu metod - 89%, 97%, 94% dla HIFU i 89%, 97% and 97% dla radykalnej prostatektomii. (p=0.186, 0.312, 0.107).

Źródło:
Thuroff S, Chaussy C. Evolution and outcomes of 3 MHz high intensity focused ultrasound therapy for localized (2013).

W przypadku porównania wyników leczenia metodą HIFU i radioterapii z pół zewnętrznych (EBRT), badacze także porównali bardzo podobnych pacjentów leczonych obiema metodami. Nie wykazali istotnej statystycznie różnicy w przeżyciu bez progresji choroby po leczeniu HIFU i radioterapią z pól zewnętrznych EBRT (47% versus 52%, p=0.311). Po upływie 5 lat odsetek chorych nie wymagających paliatywnego leczenia hormonalnego różnił się znacząco (85% po HFU versus 58% po radioterapii EBRT, p=0.002). Po upływie 7 lat obserwacji po leczeniu, parametry przeżycia specyficznego dla choroby i przeżycie wolne od przerzutów wynosiły 87%, 100%, 100 % dla HIFU i 99%, 100% i 98% dla radioterapii EBRT (p=0.043, 0.932, 0.941). Nie wykazano istotnej klinicznie różnicy w przeżyciu bez progresji po 5 latach obserwacji po leczeniu pomiędzy tymi metodami, a pacjenci po leczeniu radioterapią istotnie częściej wymagali włączenia paliatywnego leczenia hormonalnego, niżeli ci leczeni metodą HIFU.
Wyniki te zostały zaprezentowane na corocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w Orlando w 2014r., zespół Profesora Sébastiena Crouzeta został wyróżniony nagrodą Best Poster całego wielotematycznego kongresu pośród tysięcy zgłoszonych wyników badań.

Komentarz sporządził: dr n.med. Marek Filipek

Ablatherm®HIFU oraz Focal One®

Na leczenie raka prostaty metodą HIFU (z ang. High Intensity Focused Ultrasound) decyduje się coraz więcej mężczyzn. W Polsce, od czasu wprowadzenia metody, wykonano już w naszym ośrodku ponad 120 zabiegów HIFU. Trzeba zaznaczyć, że nie tylko w środowisku pacjentów onkologicznych coraz częściej mówi się o tej metodzie – pozytywne wyniki badań klinicznych, napływające z placówek z całego świata sprawiają, że coraz więcej urologów oraz onkologów proponuje swoim pacjentom właśnie tę formę leczenia. Metoda HIFU także w ostatnich dwóch latach uzyskała znaczące rekomendacje w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Rosnąca popularność zabiegów HIFU przyczyniła się również do dynamicznego rozwoju samej technologii używanej w trakcie zabiegu. Pod koniec 2013 roku francuska firma TMS-EDAP® – producent urządzenia Ablatherm®HIFU wprowadziła na rynek system Focal One®.

Nowa generacja sprzętu została stworzona, aby umożliwić jeszcze dokładniejsze planowanie oraz realizację zabiegu. Terapia przy pomocy Focal One® ukierunkowana jest przede wszystkim na leczenie małych ognisk raka stercza, zgodnie z zamysłem terapii fokalnej (leczenie wyłącznie guza nowotworowego, a nie całego gruczołu krokowego). Możliwe, że w przyszłości to podejście do leczenia raka prostaty, okaże sie realną alternatywą terapeutyczną dla pacjentów. Na dzień dzisiejszy wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego określają to postępowanie jako leczenie eksperymentalne.

Trzeba także zaznaczyć, że rak stercza najczęściej występuje w postaci wieloogniskowej oraz, że kluczowym elementem potrzebnym do kwalifikacji pacjenta do terapii fokalnej jest wielopunktowa biopsja przezkroczowa wykonywana pod kontrolą rezonansu magnetycznego – badanie, które bardzo ciężko jest wykonać w Polsce.

Niestety obecnie nie ma dostępnych badań klinicznych ani publikacji naukowych potwierdzających skuteczność terapii z użyciem urządzenia Focal One® (dotychczasowe badania dotyczą wyłącznie leczenia urządzeniem Ablatherm®HIFU). Urządzenie Ablatherm®HIFU używane w naszym ośrodku, jest jedynym urządzeniem, którego skuteczność została potwierdzona przez badania kliniczne na przestrzeni kilkunastu lat. Mając wybór pomiędzy tymi dwoma narzędziami, wielu uznanych specjalistów na tym etapie rozwoju technologii widzi wyższość sprzętu sprawdzonego długoletnimi badaniami klinicznymi. W oczekiwaniu na publikację pierwszych wyników terapii wykonanej urządzeniem Focal One® nasi specjaliści świadomie wybierają terapię w sprawdzony protokole „radical-HIFU” przy pomocy Ablatherm®HIFU.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej