fbpx

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Meissner&Partners Maja Meissner-Filipek z siedzibą w Milanówku przy ul. Krasińskiego 51, NIP 739-222-35-07, REGON 141079630 (zwaną dalej: HIFU CLINIC).

Możesz skontaktować się z Nami w następujący sposób:

  • listownie na adres: Meissner&Partners Maja Meissner-Filipek, ul. Krasińskiego 51, 05-822 Milanówek
  • przez formularz kontaktowy na stronie https://hifu.pl
  • przez email: kontakt@hifu.pl
  • telefonicznie +48 512 077 461

W kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, adres email: rodo@hifu.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń.

Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust 2 lit. h) RODO oraz na podstawie przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia.

HIFU CLINIC jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami HIFU CLINIC) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania świadczeń zdrowotnych. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom HIFU CLINIC na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy HIFU CLINIC a Podwykonawcami HIFU CLINIC.

Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia utrwalone w dokumentacji medycznej są udostępniane na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto HIFU CLINIC jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) bez Twojej wyraźnej pisemnej zgody, wypełnianej każdorazowo.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z HIFU CLINIC umowy w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez HIFU CLINIC, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z HIFU CLINIC umowy w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez HIFU CLINIC. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji medycznej lub księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz przepisach podatkowych.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Dokumentacja medyczna (lub jej kopia) może być wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu za pokwitowaniem, jeśli pacjent wyrazi taką wolę na piśmie.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do wykonania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez HIFU CLINIC może skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych.

W zakresie świadczeń zdrowotnych oraz innych nie będziesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.