fbpx

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

Współadministratorami Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODOsąMeissner&Partners Maja Meissner-Filipek z siedzibą w Milanówku przy ul. Krasińskiego 51, NIP 739-222-35-07, REGON 141079630 oraz HIFU Clinic Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bednarskiej 14/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000852232, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010992768, REGON 386702740.

Możesz skontaktować się z Nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: Meissner&Partners Maja Meissner-Filipek, ul. Krasińskiego 51, 05-822 Milanówek
 • przez formularz kontaktowy na stronie https://hifu.pl
 • przez email: kontakt@hifu.pl
 • telefonicznie +48 512 077 461

W kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, adres email: rodo@hifu.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu wykonania doradztwa personalnego, obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom, dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, a w szczególności:

 1. a) W celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
 • ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pacjenta o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania(art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień,(art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych);
 1. b) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
 2. c) celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2lit. f) RODO;
 3. d) celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust 2 lit. h) RODO oraz na podstawie przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia.

Każdy ze Współadministratorów danych osobowych uprawniony jest do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania świadczonych usług. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Współadministratorem a Podwykonawcami.

Twoje dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia utrwalone w dokumentacji medycznej są udostępniane na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto Współadministratorzy zobowiązani są do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług na rzecz Współadministratora, za pośrednictwem których Współadministrator dba o serwis i sprawność sprzętu medycznego, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych medycznych oraz jakość świadczonych usług.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) bez Twojej wyraźnej pisemnej zgody, wypełnianej każdorazowo.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Współadministratorem umowy w zakresie świadczenia usług wykonywanych przez Współadministratora, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Współadministratoremumowy w zakresie świadczenia usług wykonywanych przez Współadministratora. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa oraz przepisach podatkowych.

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art.29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,

która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem ,dochodzeniem lub obroną roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Dokumentacja medyczna (lub jej kopia) może być wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu za pokwitowaniem, jeśli pacjent wyrazi taką wolę na piśmie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych

przez Współdministratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do wykonania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Współadministratoramoże skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych.

W zakresie świadczonych usług nie będziesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

NAPISZ DO NAS
close slider

Treść klauzuli informacyjnej