Polityka prywatności/Polityka Cookies

Polityka Prywatności HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty
Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:

 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty, Praktyka Lekarska Dr n. med. Marek Filipek przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.

-Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)

- Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ,Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Administrator Danych Osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty, Praktyka Lekarska Dr n. med. Marek Filipek z siedzibą w Milanówku przy ul. Krasińskiego 51.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
W HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych Klientów odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany drogą uchwały przez Administratora Danych Osobowych. 

 
Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji
Wszyscy pracownicy HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych. 
Dostęp do danych osobowych jest profilowany zgodnie z zasadą „need to know”, co oznacza, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika. 

Dane osobowe
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, finansowych oraz archiwalno – statystycznych. 

W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronie HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Państwu prawo do:

  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

Aktualizacji danych osobowych w zakresie danych teleadresowych, adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego możecie Państwo dokonać w każdej chwili za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty w warunkach autoryzacji zmian przez Klienta (własnoręczny podpis Klienta na formularzu zmiany danych osobowych). 

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. 

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:
HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura). 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych. 
 
HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych. 
 
Zatwierdził:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji  HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty


Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych  HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty

Nasza witryna może wykorzystywać pliki  „cookies”, które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. 

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies stosowane w serwisie  HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

W serwisie HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty wykorzystujemy następujące pliki cookies:

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies "stałe" są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki  tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”,  niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.