fbpx

Publikacja o HIFU nagrodzona na Kongresie w Atlancie

W drugiej połowie maja w Atlancie odbył się doroczny kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego - AUA 2012. Plakat prezentujący wyniki leczenia HIFU 1100 pacjentów został nagrodzony w swojej sesji.

atlanta

Plakat przedstawia wyniki zastosowania HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) jako leczenia pierwszej linii u 1098 pacjentów z rakiem prostaty (dot. okresu 1997-2009). We wszystkich przypadkach przeprowadzano ablację całkowitą gruczołu (przy użyciu urządzenia Ablatherm HIFU firmy EDAP-TMS). Od 2000 r. u pacjentów jednoczasowo wykonywano elektroresekcję gruczołu krokowego z następowym zabiegiem HIFU.

aua_poster

CHARAKTERYSTYKA POPULACJI:
n: 1098
Średni Wiek: 70,4 +/- 5,7 lat
Średnie PSA przed zabiegiem: 8,7 +/- 5,3 ng/ml
Średni wynik w skali Gleasona: 57%: <6 , 35% =7 , 8%: =/> 8
Cecha T: T1: 51% ,  T2: 49%

FOLLOW-UP:
Obserwacja pacjentów po zabiegu obejmowała regularne wykonywanie oznaczeń poziomu PSA oraz kontrolne biopsje co 6 miesięcy (lub częściej - w przypadku wzrostu PSA).

Średni okres follow-up: 73,2 mies. (12-152)

WYNIKI:
Średnie wartości nadiru PSA po zabiegu: 0,68 +/- 1,7 ng/ml (mediana: 0,12 ng/ml); u 65% pacjentów PSA nadir </= 0,3 ng/ml

Średnia ilość zabiegów u pacjenta:  1,4

Odsetek przeżyć całkowitych w obserwacji 10-letniej wynosił 80%; przeżyć specyficznych dla raka prostaty: 98%; przeżyć wolnych od przerzutów: 94%. PSA nadir stanowił najistotniejszy czynnik predykcyjny powodzenia terapii HIFU.

WNIOSKI:
Miejscowa kontrola choroby i odsetki przeżyć wolnych od choroby uzyskanych przy zastosowaniu wysokoskoncentrowanych ultradźwięków są podobne do tych przewidywanych przy wykorzystaniu standardowej radioterapii konformalnej. Leczenie HIFU może również stanowić uzupełnienie dla radioterapii ratunkowej.